NOWY KIERUNEK – TECHNIK GAZOWNICTWA

Uczniowie nabywają wiedzę z zakresu zadań związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych a także organizacji i dokumentacji robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacji sieci i instalacji gazowych. Przygotowują się do wykonywania prac związanych z utrzymaniem sprawności urządzeń gazowych, ich konserwacji, napraw, modernizacji i rozbudowy instalacji i sieci gazowych oraz lokalizacji i usuwania awarii. Uczniowie nabywają umiejętności dotyczące przeglądów stanu technicznego sieci i instalacji gazu, wykonywania prób szczelności i sporządzania dokumentacji przebiegu robót. Potrafią wykonać dokumentację gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych, przedmiary oraz kosztorysy robót. Technik gazownictwa zajmuje się: wdrażaniem na szeroką skalę nowoczesnych technik i technologii związanych z zastosowaniem paliw gazowych, ich dystrybucją i rozdziałem, przy równoczesnym podnoszeniem stanu bezpieczeństwa gazyfikowanych rejonów i jednostek; planowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem robót związanych z wykonywaniem i eksploatacją sieci i instalacji gazowych; dozorowaniem prac urządzeń gazowych; modernizacją sieci i instalacji gazowych.

Absolwenci tego kierunku przygotowani są do podjęcia pracy w:

 • firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sprawności sieci gazowych,
 • jednostkach służb inwestycyjnych oraz nadzoru budowlanego,
 • przedsiębiorstwach montażowych instalcji gazowych,
 • biurach projektowych instalacji gazowych,
 • administracjach budynków mieszkalnych,
 • zakładach rzemieślniczych,
 • stacjach gazowych,
 • tłoczniach gazu, magazynach gazu,

Na zajęciach edukacyjnych poznasz:

1. Bezpieczeństwo i higienę pracy
2. Podstawy gazownictwa
3. Podstawy budownictwa
4. Podstawy inżynierii sanitarnej
5. Podstawy elektrotechniki
6. Język obcy zawodowy – angielski lub niemiecki
7. Charakteryzowanie sieci i instalacji gazowych
8. Wykonywanie prac związanych z budową gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych
9. Wykonywanie prac związanych z eksploatacją sieci i instalacji gazowych
10. Organizowanie prac związanych z budową sieci i instalacji gazowych
11. Organizowanie prac związanych z eksploatacją sieci i instalacji gazowych
12. Dokumentowanie prac związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

  Czytaj więcej o zawodzie …>

  Zobacz filmy o zawodzie …> Film 1; Film2; Film3

  Skip to content