NOWY KIERUNEK – TECHNIK GAZOWNICTWA

Uczniowie nabywają wiedzę z zakresu zadań związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych a także organizacji i dokumentacji robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacji sieci i instalacji gazowych. Przygotowują się do wykonywania prac związanych z utrzymaniem sprawności urządzeń gazowych, ich konserwacji, napraw, modernizacji i rozbudowy instalacji i sieci gazowych oraz lokalizacji i usuwania awarii. Uczniowie nabywają umiejętności dotyczące przeglądów stanu technicznego sieci i instalacji gazu, wykonywania prób szczelności i sporządzania dokumentacji przebiegu robót. Potrafią wykonać dokumentację gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych, przedmiary oraz kosztorysy robót. Technik gazownictwa zajmuje się: wdrażaniem na szeroką skalę nowoczesnych technik i technologii związanych z zastosowaniem paliw gazowych, ich dystrybucją i rozdziałem, przy równoczesnym podnoszeniem stanu bezpieczeństwa gazyfikowanych rejonów i jednostek; planowaniem, organizowaniem i nadzorowaniem robót związanych z wykonywaniem i eksploatacją sieci i instalacji gazowych; dozorowaniem prac urządzeń gazowych; modernizacją sieci i instalacji gazowych.

Kwalifikacje technika gazownictwa:
BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych
BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

Absolwenci tego kierunku przygotowani są do podjęcia pracy w:

  • firmach zajmujących się budową i utrzymaniem sprawności sieci gazowych,
  • jednostkach służb inwestycyjnych oraz nadzoru budowlanego,
  • przedsiębiorstwach montażowych instalacji gazowych,
  • biurach projektowych instalacji gazowych,
  • administracjach budynków mieszkalnych,
  • zakładach rzemieślniczych,
  • stacjach gazowych,
  • tłoczniach gazu, magazynach gazu,

Na zajęciach edukacyjnych poznasz:

1. Bezpieczeństwo i higienę pracy
2. Podstawy gazownictwa
3. Podstawy budownictwa
4. Podstawy inżynierii sanitarnej
5. Podstawy elektrotechniki
6. Język obcy zawodowy – angielski lub niemiecki
7. Charakteryzowanie sieci i instalacji gazowych
8. Wykonywanie prac związanych z budową gazociągów, przyłączy i instalacji gazowych
9. Wykonywanie prac związanych z eksploatacją sieci i instalacji gazowych
10. Organizowanie prac związanych z budową sieci i instalacji gazowych
11. Organizowanie prac związanych z eksploatacją sieci i instalacji gazowych
12. Dokumentowanie prac związanych z budową oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych

Zobacz filmy o zawodzie …> Film 1; Film2; Film3

Zobacz zasady rekrutacji na rok szkolny 2021/22…>>>

Skip to content