Historia Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie sięga roku szkolnego 1966/67, kiedy to uruchomiono Państwowe Technikum Hodowlane w Będuszu. Inicjatywa zorganizowania Szkoły Rolniczej narodziła się z potrzeb regionu, które wyraźnie zostały sprecyzowane w uchwale Powiatowej Rady Narodowej w Myszkowie Nr 30/59 z dnia 9 listopada 1959 r. Sytuacja ta skłoniła Powiatową Radę Narodową w Myszkowie do złożenia wniosku do Wojewódzkiej Rady Narodowej – Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w Katowicach o przyjęcie całego majątku PGR w Będuszu, powiat myszkowski i oddanie go Oddziałowi Oświaty Rolniczej – Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa – PWRN w Katowicach celem przystąpienia w latach 1960-1962 do budowy średniej szkoły rolniczej (technikum) wraz z internatem na 180 uczniów – jako inwestycji zcentralizowanej.

Przedstawiony wniosek został zaaprobowany przez władze wojewódzkie, zabezpieczono środki finansowe na budowę obiektów szkolnych i po konsultacji z Departamentem Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej wyraziło zgodę:

…”Na zmianę podporządkowania PGR “Będusz” w powiecie myszkowskim i przekazanie go w zarząd i użytkowanie nowo powstałemu Technikum Rolniczemu w Myszkowie. Przedmiotem przekazania i zmianie podporządkowania podlega gospodarstwo rolne o obszarze około 297 ha wraz z zabudowaniami i składnikami majątkowymi znajdującymi się w PGR “Będusz”.

W dniu 1 lipca 1960 r. Odbyło się przekazanie Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Będuszu na rzecz Oddziału Oświaty Rolnej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa PWRN w Katowicach i otrzymało nazwę Pomocnicze Gospodarstwo Szkolne w Będuszu. Przed gospodarstwem szkolnym i jego Kierownictwem stały poważne zadania inwestycyjne dotyczące budowy nowego obiektu szkolnego oraz rozbudowy i modernizacji budynków produkcyjnych gospodarstwa.

Analiza potrzeb kadrowych regionu myszkowskiego, częstochowskiego i zawierciańskiego wykazała, że największy niedobór pracowników służby rolnej występuje w zakresie hodowli zwierząt, mechanizacji rolnictwa oraz sadownictwa. Rozpoznawanie potrzeb kadrowych stało się punktem wyjścia do opracowania założeń i planów inwestycyjnych nowej szkoły rolniczej.

W wyniku dyskusji i konsultacji co do wielkości szkoły ostatecznie zatwierdzono do wykonania budynek szkolny obejmujący 15 sal lekcyjnych, 3 gabinety, bibliotekę, czytelnię, klub, salę gimnastyczną, pomieszczenia dla administracji szkolnej oraz 2 internaty na 320 i 240 miejsc wraz z urządzeniami pomocniczymi. Projekt inwestycyjny obejmował również budowlę domu dla nauczycieli oraz warsztatów dla technikum mechanizacji.

Zakończenie prac inwestycyjnych planowano na 30 czerwca 1967 r., a we wrześniu tegoż roku miało nastąpić otwarcie szkoły. Budowę obiektu szkolnego rozpoczęto od prac przy wznoszeniu internatu Nr 1 (zwanego żeńskim) w roku 1962. Generalnym wykonawcą obiektu zostało Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Myszkowie, a inwestorem Pomocnicze Gospodarstwo Szkolne w Będuszu, w którym gromadzone były środki inwestycyjne.

Lata 1962 – 1966 były okresem budowlanych inwestycji. W okresie budowy obiektów szkolnych kierownikiem gospodarstwa i zastępcą dyrektora szkoły do spraw inwestycji był Józef Stępień, który nie szczędził sił i zdrowia dla rozwoju oświaty rolnej tego regionu. Działalnością finansową nowej inwestycji kierował główny księgowy gospodarstwa szkolnego p. Kazimierz Czarnecki.

W dniu 1 maja 1966 r. powołano pierwszego dyrektora szkoły, którym został inż. Józef Nabrdalik i został zobowiązany do przyjęcia uczniów oraz rozpoczęcia nauki 1 września 1966 r. Pomimo poważnych trudności związanych z ukończeniem prac budowlanych i magazynowaniem zakupionego sprzętu, do rozpoczęcia roku szkolnego 1966/67 przygotowano internat nr 1, w którym odbyła się inauguracja pierwszego roku nauki.

W dniu 1 września 1966 r. naukę rozpoczęło 90 pierwszych uczniów 5-cio letniego Technikum Hodowlanego. Duża liczba absolwentów szkół przysposobienia rolniczego pragnących kontynuować naukę w technikum oraz ukończenie we wrześniu prac budowlanych w budynku szkolnym skłoniła do otwarcia pierwszej klasy 3-1etniego Technikum Rolniczego, w którym nauka rozpoczęła się 2 listopada 1966 r.

Nauka odbywała się w systemie klasowym z wykorzystaniem pracowni biologii, fizyki i chemii przez nauczycieli pełnozatrudnionych. Organizacją biblioteki i czytelni zajęła się mgr J. Filia.

Obowiązki pierwszego kierownika internatu oraz wychowawcy młodzieży w internacie sprawowała pani Krystyna Stępień. Dyrektorem gospodarstwa szkolnego i dysponentem środków inwestycyjnych był nadal p. Józef Stępień. Księgowość gospodarstwa szkolnego, działalność szkolną oraz inwestycyjną budowy obiektu prowadził nadal p. Kazimierz Czarnecki.

Sprawy administracyjne szkoły, Komitetu Rodzicielskiego, kasy szkoły oraz wiele innych prowadziła od pierwszych dni działalność szkoły przez 8 lat, oddana całym sercem sprawom młodzieży i rozwoju szkoły – Anna Konieczniak, która w wieku 27 lat po ciężkiej chorobie, zmarła w 1975 r. Rok 1966/67 był okresem dalszej działalności inwestycyjnej dla obiektu szkolnego i jednocześnie początkiem modernizacji oraz rozbudowy gospodarstwa szkolnego trwającej kilka lat.

W drugim roku działalności liczba młodzieży wzrosła do ponad 300 osób uczących się w ośmiu oddziałach następujących szkół:

 • 5-letniego technikum hodowlanego

 • 3-letniego technikum rolniczego

 • Zasadniczej szkoły ogrodniczej

Technikum hodowlane posiadało 4 oddziały, technikum rolnicze 3 oddziały i zasadnicza szkoła ogrodnicza 1 oddział.

Rozbudową i organizacją nowo powstałej szkoły interesował się wojewoda katowicki – generał Jerzy Ziętek, o czym świadczy dwukrotny pobyt w szkole w czasie wizytacji powiatu myszkowskiego. Wizytatorem działalności inwestycyjnej i gospodarczej z ramienia Urzędu Wojewódzkiego był inż. Franciszek Nita. Natomiast pracę dydaktyczną szkoły wizytował mgr inż. Eustachy Zgryz, który często w Będuszu lubił przebywać. Od września 1974 r. zamieszkał w domu nauczyciela Technikum w Będuszu podejmując jednocześnie pracę dydaktyczną w szkole.

W układzie organizacyjnym szkoła podlegała Oddziałowi Oświaty Rolniczej Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, którym kierował inż. Jan Sławecki.

W roku szkolnym 1967/68 liczba młodzieży wzrosła do ponad 400 osób uczących się w 11 oddziałach. W czerwcu 1969 tj. w trzecim roku działalności szkoły wręczone zostały pierwsze świadectwa maturalne 28 absolwentom 3-letniego technikum rolniczego i 30 świadectw ukończenia zasadniczej szkoły ogrodniczej.

Zapotrzebowanie krajowe na specjalistów produkcji pasz skłoniło do otwarcia 5-letniego Technikum Technologii Przetwórstwa Pasz. Potrzeby dokształcania dorosłych, pracujących w rolnictwie skłoniły do zorganizowania kształcenia zaocznego i korespondencyjnego w oparciu o Telewizyjne Technikum Rolnicze. Problematyką wydziału zaocznego zajął się mgr inż. Zdzisław Paliga obejmując w r. 1975 kierownictwo, które po dwóch latach przekazał mgr inż. Eustachemu Zgryzowi.

Powstałe szkoły w wyniku rozbudowy połączono wspólną nazwą w Zespół Szkół Rolniczych. W dniu 18 marca 1976 r. dyrekcja wystąpiła z wnioskiem o nadanie imienia szkole i jako Patrona wybrano Emila Godlewskiego.

W 1975 r. w wyniku zmian w podziale administracyjnym kraju Szkołę Rolniczą w Będuszu przejęła Wojewódzka Rada Narodowa w Częstochowie, a miejscowość Będusz wraz z obiektem szkolnym weszła w skład terytorium miasta Myszków. Po upływie pierwszego dziesięciolecia w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Emila Godlewskiego w Myszkowie wchodziły następujące szkoły:

 • 5-letnie Państwowe Technikum Hodowlane

 • 3-letnie Państwowe Technikum Hodowlane

 • Zasadnicza Szkoła Hodowlana

 • Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza

 • Zasadnicza Szkoła Rolnicza w Wojsłowicach jako filia

 • Telewizyjne Technikum Rolnicze

 • Zaoczne Technikum Rolnicze

Po upływie dziesięcioletniej działalności szkoły opinię o niej kształtowali absolwenci swoją wiedzą i umiejętnościami praktycznymi. Pobyt w szkole nazywali skrótowo “szkołą życia”, zachęcając dzieci szkół podstawowych do dalszej nauki w Zespole Szkół Rolniczych w Myszkowie. Wyż demograficzny oraz wspomniane wyżej okoliczności doprowadziły do poważnej rozbudowy liczebności oddziałów w zespole. W 1981 r. szkoła liczyła 30 oddziałów z liczbą 768 młodzieży, w tym 120 osób na wydziale zaocznym.

W wyniku reorganizacji programów nauczania i struktury organizacyjnej zespołów szkół rolniczych w skład ZSR w Myszkowie na przełomie pierwszego i drugiego piętnastolecia wchodziły następujące szkoły:

 • Technikum Zawodowe 5-letnie o specjalności hodowla zwierząt

 • Technikum Zawodowe 3-letnie o specjalności hodowla zwierząt

 • Technikum Zawodowe 5-letnie o specjalności technologia przetwórstwa

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności hodowla pasz zwierzęcych

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalności ogrodnictwo

 • Policealne Studium Zawodowe o specjalności uprawa roślin i hodowla zwierząt

 • Wydział zaoczny z następującymi szkołami:

 • Technikum Zawodowe 3-letnie o specjalności upraw roślin i hodowli zwierząt

 • Policealne Studium Zawodowe o specjalności uprawy roślin i hodowli zwierząt

 • Policealne Studium Zawodowe o specjalności instruktora gospodarstwa domowego

Kierownikiem sekretariatu szkoły była Anna Konieczniak a od września 1974 r. Halina Kruk, która prowadzi sekretariat do dnia dzisiejszego. Kierownictwo administracyjne szkoły kolejno prowadzili: Ludwig Wojczewski, Adam Gonera, Andrzej Strzelecki, Zygmunt Szczechla, Aleksandra Suwalska, Ireneusz Nowak. Głównymi księgowymi szkoły byli: Kazimierz Czarnecki, Kazimierz Lorek, Lucyna Libront i Anna Zemła.

Prawie cały zespół nauczycieli posiadał wyższe wykształcenie magisterskie. Ponadto część uczestniczyła w doskonaleniu zawodowym na studiach podyplomowych i praktykach wakacyjnych. Praca nauczycieli nie ograniczała się do zajęć lekcyjnych lub praktycznych. Wspólnie z młodzieżą organizowane były wycieczki, rajdy i obozy wakacyjne Średnio każda klasa była raz lub dwa na kilkudniowej wycieczce w roku szkolnym. Wycieczki kilkudniowe najczęściej organizowano w rejon Bieszczad, Beskidu Śląskiego, Pienin, Gór Świętokrzyskich, do Warszawy, Poznania, Trójmiasta i innych okolic. Do organizowanych wycieczek krajoznawczych włączano tematykę kształtowania zawodowego i wychowawczego. Wycieczki jednodniowe organizowane były do zakładów rolnych woj. częstochowskiego i katowickiego oraz w rejon Wyżyny Krakowsko-częstochowskiej. Dużej pomocy w zakresie środków transportu udzielały szkole Myszkowskie Zakłady Metalurgiczne.

W okresach jesienno-zimowych nauczyciele przedmiotów zawodowych brali czynny udział w szkoleniach rolników według harmonogramu opracowanych przez powiatową służbę rolną. Przy Zespole Szkół Rolniczych działała komisja egzaminacyjno-kwalifikacyjna na tytuł Kwalifikowanego Rolnika dla powiatu będzińskiego i myszkowskiego. Funkcję przewodniczącego komisji pełnił mgr inż. Zenon Czyrek, a sekretarza mgr inż. Jan Janeczek.

W pierwszych latach działalności szkoły każdy uczeń wniósł duży wkład pracy w urządzenie obiektu po zakończeniu robót budowlanych. Szczególne podziękowania za ten trud należą się pierwszym absolwentom pięcioletniego technikum hodowlanego, którzy mury szkoły opuścili w 1971 r. oraz pierwszym absolwentom trzyletniego technikum rolniczego. Dzięki ich pracy obiekt został uporządkowany, zadrzewiony oraz wyposażony w wiele cennych, własnoręcznie wykonanych pomocy. W pracach nad upiększeniem obiektu czynnie uczestniczyły także następne roczniki.

Poza obiektami szkolnymi młodzież pracowała społecznie na rzecz miasta przy budowie Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji oraz Robotniczego Centrum Kultury i Wypoczynku w Myszkowie – Mijaczowie. Często organizowane były wyjazdy w ramach czynu społecznego, na budowy Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Myszkowie – jako zakładu opiekuńczego.

Uczniowie bardzo chętnie pracowali w organizacjach młodzieżowych. Na uwagę zasługuje praca byłego ZSMW, ZSMP oraz ZHP, czego dowodami było uzyskanie sztandarów zdobytych własną pracą społeczną. Ofiarną pomoc świadczyli dla tych organizacji ich opiekunowie, między innymi mgr Zofia Stańczyk, mgr inż. Marian Cieślik, mgr Tadeusz Małysa, mgr Ryszard Czyrek i mgr inż. Andrzej Machura.

Z inicjatywy młodzieży, przy pomocy mgr inż. Teresy Tomczak w szkole odbyły się imprezy o znaczeniu wojewódzkim. Na uwagę zasługuje m.in. Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Rolniczej zorganizowana w 1970 r., sympozjum popularno-naukowe poświęcone zagadnieniom ochrony środowiska naturalnego zorganizowana w 1972 r. przy współudziale Akademii Rolniczej w Krakowie oraz Wojewódzki Konkurs Orki zorganizowany w 1976 r.

W roku 1970 powstał Szczep ZHP “Ślęzanie”. Do ważniejszych osiągnięć Szczepu z jego opiekunem mgr T. Małysą należy zdobycie w 1973 r. Pucharu Przechodniego Komendy Hufca podczas manewrów techniczno-obronnych. W lecie 1973 r. zorganizowano obóz “Słoneczna Brać I” w ramach akcji Klimczok uzyskując miano “Obozu Młodych Gospodarzy Województwa”. Jesienią 1973 r. ogłoszono “Rok Sztandarowy”, w ramach którego realizowano kampanię “Na tropach Ślęzan” oraz prowadzono pracę zarobkowe.

Na szczególne podkreślenie należy zaangażowanie młodzieży w pracy Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Myszkowskiej. Repertuar tańców ludowych wykonywanych przez młodzież w układach akrobatycznych budził podziw na każdych występach, również gościnnych w Bułgarii. Funkcję opiekunów Zespołu pełnili, inż. Wiesław Gajewski i mgr Andrzej Kruk.

Zmiana orientacji zawodowej absolwentów szkół podstawowych, a co za tym idzie spadek zainteresowania kierunkami rolniczymi wymusiła na dyrekcji szkoły w latach 80-tych i 90-tych poszukiwania nowych atrakcyjnych kierunków kształcenia:

 • 4 letnie Technikum Przemysłu Spożywczego

 • 5 letnie Technikum Technologii Żywności

 • 5 letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego

 • 4 letnie Liceum Zawodowe

 • 4 letnie Liceum Ekonomiczne

 • 5 letnie Liceum Ekonomiczne

 • 5 letnie Liceum Agrobiznesu

 • 4 letnie Liceum Rolnicze

Pracą Zespołu Szkół kierowali następujący dyrektorzy:

 • inż. Józef Nabrdalik w latach 1966 – 1970 r.

 • dr inż. Zenon Siekański w roku szkolnym 1970 – 1971 r.

 • mgr Jan Kot w latach 1971 – 1973 r.

 • inż. Jan Kulik w latach 1973 – 1979 r.

 • mgr Tadeusz Tarłowski w latach 1979-1992 r.

 • mgr inż. Marian Cieślik w latach 1992 – 2002 r.

 • mgr Ryszard Czyrek w latach 2002 r. – 2007 r. – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja

 • mgr inż. Jerzy Bryś od 2007 r. do nadal

W okresie transformacji ekonomicznej kraju przed szkołą postawiono zwiększone wymagania w zakresie przygotowania młodego pokolenia do dorosłego życia. Nowe technologie, komputeryzacja, reforma ekonomiczna wymagająca od kadry pedagogicznej zdwojonego wysiłku w celu realizacji podstawowych celów dydaktycznych, zawartych w nowych programach nauczania.

Bazując na nowoczesnym wyposażeniu pracowni, zwłaszcza informatycznej oraz techniki biurowej umożliwiamy uczniowi zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych, niezbędnych w przyszłej pracy . Wysoki poziom nauczania podstawowych przedmiotów ogólnokształcących pozwala naszym absolwentom podejmować dalsze kształcenie na wyższych uczelniach w całym kraju.

W październiku 1996 r. zorganizowano pierwszy Zjazd absolwentów z okazji 30- lecia powstania szkoły a szkoła przybrała imię Hugona Kołłątaja.

W roku 1999 w wyniku reformy administracyjnej kraju, nastąpiła zmiana podległości organizacyjnej szkoły. Z gestii Ministerstwa Rolnictwa organem prowadzącym szkołę stało się Starostwo Powiatowe w Myszkowie a nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium w Katowicach Delegatura w Częstochowie. W 2002 r. Szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, w skład którego weszły szkoły Technikum nr 2, II Liceum Profilowane i Technikum Technologii Żywności. Od tego czasu, na skutek mniejszego zainteresowania, następuje stopniowe wygaszanie kierunków typowo rolniczych (technikum rolnicze, liceum rolnicze).

Od roku szkolnego 2004/05 Technikum kształci w cyklu 4-letnim w zawodach tj.:

 • technik ekonomista,

 • technik technologii żywności,

 • technik agrobiznesu

 • technik architektury krajobrazu.

W roku szkolnym 2009/2010 w technikum prowadzono kształcenie w nowym zawodzie, który jest odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez zmiany jakie zachodzą w gospodarce, a jest nim technik spedytor.

W 2003 r. dokonano naboru do 3-letniego Liceum Profilowanego o profilu ekonomiczno-administracyjnym z klasą sportową – piłka nożna chłopców. Od roku 2008/2009 spada zainteresowanie tym typem szkoły co w konsekwencji prowadzi do stopniowego jej wygaszania i od roku szkolnego 2010/11 zaprzestano ostatecznie kształcenia.

W 2004 r. z inicjatywy dyrektora Ryszarda Czyrka przy szkole powstaje Stowarzyszenie pod nazwą Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Będusz”, którego prezesem został Jerzy Bryś z-ca dyrektora a trenerem nauczyciel wf – Michał Lupa. Zawodnikami Klubu zostali uczniowie klasy sportowej. Klub bierze udział w rozgrywkach ligi juniorów starszych kl. ”O” Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

W roku 2007 na zasłużoną emeryturę odszedł dyrektor Ryszard Czyrek, a funkcję dyrektora szkoły objął Jerzy Bryś. Z jego inicjatywy w 2008 r. powołana została Szkoła Policealna dla dorosłych, która rozpoczęła kształcenie w systemie zaocznym w zawodzie technik agrobiznesu, a od 2009 również w zawodzie florysta. W 2010 r. powstaje kolejna nowa szkoła dla dorosłych -3-letnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych, kształcące w systemie zaocznym.

Od roku szkolnego 2008/09 w Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie funkcjonują szkoły:

 1. TECHNIKUM NR 2, kształci w zawodach: technik ekonomista, technik architektury krajobrazu i technik technologii żywności.
 2. II LICEUM PROFILOWANE o profilu ekonomiczno-administracyjnym z klasa sportową (piłka nożna)
 3. UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla dorosłych – zaoczne
 4. SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych kształcąca w zawodzie technik agrobiznesu – zaoczne

Od roku szkolnego 2010/2011 kształcenie prowadzone jest w następujących szkołach:

 1. TECHNIKUM NR 2, kształci w zawodach: technik ekonomista, technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności, technik spedytor
 2. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla dorosłych – zaoczne
 3. UZUPEŁNIAJĄCE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE dla dorosłych – zaoczne
 4. SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych kształcąca w zawodzie florysta – zaoczne

W roku szkolnym 2017/2018 Rada Powiatu w Myszkowie podejmuje uchwałę intencyjną o zamiarze likwidacji szkoły z dniem 1 września 2018 r. Uchwale tej sprzeciwia się Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer, która nie wyrażając zgody na likwidację. W roku tym funkcjonują już tylko szkoły dla dorosłych. Technikum dla młodzieży zostało wygaszone, wyszli ostatni uczniowie. W roku szkolnym 2018/19 pomimo starań nie udaje się wykonać naboru do technikum.

Rok szkolny 2019/2020, to rok reformy szkolnictwa, do szkół wracają uczniowie, który kończą 8-letnią szkołę podstawową oraz ostatni rocznik absolwentów gimnazjum. W roku tym wykonano nabór do dwóch klas technikum (łącznie 49 uczniów), po jednej po szkole podstawowej i gimnazjum. Technikum zaczęło kształcić w takich zawodach jak: technik weterynarii, technik geodeta, technik technologii żywności i technik grafiki i poligrafii cyfrowej. W Szkole Policealnej uruchomiono takie zawody jak: opiekun medyczny, technik administracji, technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Skip to content