Kryteria naboru uczniów ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2

IM. H. KOŁŁĄTAJA W MYSZKOWIE
do udziału w partnerskim projekcie Comenius
LIFE-GIVING WATER

I. Informowanie o prowadzonej rekrutacji.
W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie wszystkim zainteresowanym uczniom wszelkie informacje o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz w gablocie poświęconej temu projektowi.

II. Założona liczba uczestników.
Uczestnikiem projektu Comenius może zostać każdy uczeń Zespołu Szkół nr 2 w  Myszkowie , spełniający kryteria opisane w niniejszym regulaminie. Zgodnie z zapisami projektu, do udziału w działaniach lokalnych ( konkursy wewnątrzszkolne, prace projektowe na terenie szkoły itp.) zostanie zakwalifikowanych minimum 20 uczniów klas I, II i III oraz 5 nauczycieli, z czego min.16 osób weźmie i 10 nauczycieli udział w mobilnościach . W przypadku, gdy w budżecie projektu pojawią się oszczędności, możliwe będzie zwiększenie liczby uczestników wyjeżdżających do szkół partnerskich.

III. Sposób kwalifikowania uczniów na wyjazd zagraniczny.
1. Podstawowym kryterium udziału w wyjeździe zagranicznym jest:
a) przynależność do tzw. zespołu projektowego,
b) zaangażowanie w działania projektowe,
c) wysoka frekwencja na spotkaniach projektowych,
d) aktywny udział w pracach projektowych,
e) ocena z zachowania ( co najmniej dobra),
f) udział w konkursach organizowanych przez szkołę ( konkurs dotyczący krajów partnerskich, konkursy związane z projektem),
g) znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację ( ocena dostateczna lub wyższa),
h) umiejętność pracy w grupie.
3.Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział w projekcie.
4. Dodatkowo uczeń biorący udział w projekcie powinien:
a) godnie wypełniać obowiązki reprezentanta szkoły na forum szkolnym, lokalnym i międzynarodowym,
b) rozpowszechniać rezultaty projektu w środowisku szkolnym, lokalnym i międzynarodowym,
c) prezentować właściwą postawę uczniowską promując godnie szkołę w Polsce i za granicą ,

d) być obecny na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych, frekwencja na lekcjach jest jedną z kwestii kluczowych.

6. Kwalifikację ucznia na wyjazd zagraniczny przeprowadzi komisja rekrutacyjna w skład, której wchodzą: dyrektor szkoły, koordynator projektu oraz nauczyciele współpracujący z zespołem projektowym .
7. Decyzje komisji zapadają większością głosów, w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga koordynator. Decyzja koordynatora jest ostateczna.
8. Z posiedzenia komisji rekrutacyjnej zostanie każdorazowo sporządzony protokół zawierający datę posiedzenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji, jak również listę uczniów zakwalifikowanych na wyjazd. Lista uczniów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.
9.W przypadku rezygnacji z wyjazdu po zakupieniu biletów, uczestnik pokrywa koszty związane ze zmianą rezerwacji. W przypadku rezygnacji któregoś z uczniów zakwalifikowanych przez komisję na wyjazd zagraniczny prawo wyjazdu nabywa uczeń z listy rezerwowej według kolejności.
10. W ramach uzyskanych środków finansowych z Funduszu Unii Europejskiej na realizację projektu szkoła zapewnia uczniom biorącym udział w zagranicznym wyjeździe do szkoły partnerskiej: przejazd, zakwaterowanie w hotelu i wyżywienie oraz ubezpieczenie.
11.Na wyjeździe uczniowie prezentują wyniki dotychczasowej pracy, a także pracują nad projektem wspólnie z uczniami z krajów partnerskich.

IV. Postanowienia końcowe
Z uczestnictwa w projekcie uczeń może zostać wykluczony w trakcie trwania projektu, jeśli nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań.

W przypadku wyjazdu do Rumunii i Bułgarii niezbędny jest ważny paszport (minimum 6 miesięcy).

Skip to content