W ROKU SZKOLNYM 2023/24 SZKOŁA PROWADZI NABÓR DO:

  1. TECHNIKUM NR 2 dla młodzieży, absolwentów szkoły podstawowej w zawodach:
  1. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH (zaoczne) – 4-letnie
  2. SZKOŁY POLICEALNEJ (wymagane wykształcenie średnie, zaoczna) w zawodach:
  1. KURSY  KWALIFIKACYJNE (wymagane ukończone 18 lat) w zawodach
  • technik rachunkowości – EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
  • technik architektury krajobrazu – uzyskasz kwalifikacje rolnicze – młody rolnik, kupno ziemi rolniczej – OGR.04 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

……………………………………………………………………..

Wyjaśnienie w sprawie rodzaju kwalifikacji rolniczych niezbędnych do przejęcia gospodarstw, dofinansowania w programie “młody rolnik”, renty strukturalnej itd.

więcej>…Kwalifikacje rolnicze
……………………………………………………………….

Dla szkół dla dorosłych nabór prowadzony będzie w tradycyjny sposób.

Dokumenty składane do szkół dla dorosłych podczas rekrutacji:

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły w godz. 8.00 do 15.00.

Zajęcia w szkole odbywają się systemem zjazdów weekendowych dwa razy w miesiącu.

SZKOŁA POLICEALNA
dla dorosłych – zaoczna

Szkoła Policealna dla dorosłych jest szkołą kształcącą w systemie zaocznym dla absolwentów szkół średnich (technikum, liceum ogólnokształcące). Nie jest wymagana matura. Nauka jest bezpłatna i kończy egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.
Warunkiem ukończenia szkoły od roku 2019 jest przystąpienie do wszystkich egzaminów zawodowych przewidzianych dla danego zawodu.

KURSY KWALIFIKACYJNE

Zdobądź dyplom technika w nowym systemie kształcenia!

Kurs kwalifikacyjny jest nową formą zdobywania kwalifikacji zawodowych skierowaną do osób dorosłych z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, średnim czy wyższym.

Kurs kwalifikacyjny prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Ukończenie kursu umożliwi przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (zasadnicze zawodowe).

Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych zainteresowani podniesieniem kwalifikacji zawodowych do poziomu technika po zdaniu egzaminów we wszystkich kwalifikacjach w zawodzie na poziomie technika i uzyskaniu wykształcenia średniego otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe z tytułem technika.

Słuchaczem szkoły policealnej może być osoba, która posiada wykształcenie średnie.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs. Osoba, która uzyska zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawniające do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji kształconej na tym kursie.

Nauka na kursie jest bezpłatna, w systemie zaocznym, również z wykorzystaniem e’learningu.
…………………………………………………………………………………………………………………..

Skip to content