Technik architektury krajobrazu jest przygotowany do planowania i projektowania terenów zieleni miast i obszarów wiejskich oraz  nadzorowania prac związanych z pielęgnacją i konserwacją parków, starodrzewu oraz terenów zieleni i zadrzewień.

Absolwenci szkoły mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu, a także w przedsiębiorstwach i instytucjach innych branż, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

Technik architektury krajobrazu uzyskuje uprawnienia rolnicze niezbędne przy obrocie ziemią, dziedziczeniem gospodarstw rolnych, uzyskania dopłat i kredytów z ARiMR.

Na zajęciach edukacyjnych poznasz:

1. Bezpieczeństwo i higienę pracy
2. Podstawy architektury krajobrazu
3. Dobieranie roślin do urządzania obiektów architektury krajobrazu
4. Opracowywanie projektów roślinnych w obiektach architektury krajobrazu
5. Urządzanie i pielęgnowanie roślinnych obiektów architektury krajobrazu
6. Dobieranie metod i środków ochrony roślin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony roślin
7. Dobieranie obiektów małej architektury krajobrazu do terenów zieleni
8. Opracowanie obiektów małej architektury krajobrazu
9. Budowanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu
10. Język obcy zawodowy – angielski lub niemiecki

Technik architektury krajobrazu, opis zawodu …>

PLAN NAUCZANIA technik architektury krajobrazu …>
Zobacz swoje przyszłe miejsce pracy film 1…> film 2…> film 3…> film 4…> film 5 …>

Skip to content