REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT NAKLEJKI

pt. 3 x E – Edukacyjnie, Ekologicznie, Ekonomicznie,

czyli jak oszczędzać wodę!

Organizatorem konkursu jest ZS Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w ekologicznym konkursie na projekt naklejki pt. 3 x E – Edukacyjnie, Ekologicznie, Ekonomicznie, czyli jak oszczędzać wodę!

§1 Przedmiot konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie PROJEKTU NAKLEJKI zachęcającej do rozsądnego używania wody w domu, w pracy, w szkole.
 2. Naklejka będzie umieszczana w sanitariatach placówek i instytucji publicznych oraz w gospodarstwach domowych.

§2 Cele konkursu

1. Zachęcenie młodzieży do wdrażania sposobów oszczędzania wody w codziennym życiu.
2. Przybliżenie tematyki związanej z kulturą oszczędzania wody.
3.Tworzenie nawyku oszczędzania wody.
4. Popularyzacja i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych i graficznych.
5. Rozwijanie kreatywności uczestników konkursu.
6. Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

§3 Zasady konkursu

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest stworzenie projektu naklejki zachęcającej do wdrażania sposobów oszczędzania wody w codziennym życiu.
 3. Wykonanie projektu naklejki może być dokonane za pomocą dowolnego programu komputerowego lub ręcznie.
 4. Każdy z uczestników konkursu zobowiązuje się do wykonania pracy samodzielnie i potwierdzi własnoręcznym podpisem oryginalność swojego pomysłu.
 5. Wszyscy chętni proszeni są o składanie prac w wersji papierowej lub elektronicznej (CD, DVD, e-mail) osobiście w sekretariacie szkoły, listownie na adres: Z.S. Nr 2 im. H. Kołłątaja, ul Pułaskiego 70, 42-300 Myszków lub pocztą elektroniczną na adres: zs2myszkow_bedusz@op.pl
 6. Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą: imię i nazwisko autora; adres szkoły; klasę i wiek autora. Prosimy również o podanie imienia i nazwiska nauczyciela – opiekuna pracy.
 7. Wyłonione w drodze konkursu projekty stają się własnością Organizatora, który po wydrukowaniu naklejek będzie odpowiedzialny za ich dystrybucję.
 8. Prace muszą być złożone w wyznaczonym terminie trwania konkursu do 14.03.2014r.
 9. Kryteria brane pod uwagę podczas oceny prac to:

a) spełnienie wymogów określonych regulaminem
b) zgodność z tematyką konkursu (nie ma ograniczeń związanych z formą i kolorystyką naklejki)
c) kreatywność, oryginalność, estetyka
d) walory użytkowe projektu

 1. Przedstawione w konkursie prace oceniać będzie Komisja Konkursowa składającą się z przedstawicieli Organizatora.
 2. Komisja Konkursowa po sprawdzeniu warunków formalnych zgłoszeń wybierze na zasadach oceny subiektywnej projektów naklejek spośród Uczestników Konkursu, po 2 zwycięzców głównych w każdej z trzech kategorii:

Kategoria I – szkoły podstawowe

Kategoria II – gimnazja

Kategoria III – szkoły ponadgimnazjalne

Przewidziane są również wyróżnienia.

 1. Prace nie spełniające wymagań, o których mowa w niniejszym regulaminie lub

dostarczone po wyznaczonym terminie, nie będą podlegały ocenie przez Komisję Konkursową.

 1. W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.03.2014r.
 3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi 16.04.2014r. podczas uroczystych obchodów Dnia Ziemi w Z.S. Nr2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie.
 4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo, a uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie projekt naklejki przesłanych przez uczestników, jak również zdjęć wykonanych finalistom i zwycięzcom podczas sesji zdjęciowych organizowanych w ramach konkursu, oraz utrwalonych na nich wizerunków uczestników konkursu. W tym celu z chwilą przesłania pracy konkursowej w ramach konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej pod względem czasowym i terytorialnym, bez możliwości  jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych licencji niewyłącznej, z prawem do przenoszenia uprawnień objętych licencją na osoby trzecie lub udzielania im sublicencji w zakresie nie przekraczającym nabytych uprawnień, obejmującej prawo do wykorzystania prac konkursowych oraz zdjęć wykonanych w ramach sesji organizowanej przez Organizatora wraz z utrwalonym na nich wizerunkiem, w zakresie rozporządzania i korzystania z nich w pełnym zakresie w całości i we fragmentach na wszelkich znanych polach eksploatacji.
 6. Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizatorzy projektu

mgr Anna Czechowska
mgr Ewa Buzoń Krupińska
mgr Magdalena Duda-Hom

Skip to content