W Zespole Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie Będuszu od sierpnia 2013 r. do końca 2014 r. realizowany jest Projekt „Inwestycja w przyszłość” w partnerstwie z firmą Syntea SA w Lublinie oraz z Zespołem Szkół nr 1 w Myszkowie. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX POKL – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Na realizację projektu w szkole przeznaczona zostanie kwota 106 633 zł w tym otrzymane dofinansowanie w wysokości 86 934 zł.

W projekcie uczestniczy 60 uczniów z Zespołu Szkół nr 2 w Myszkowie Będuszu, którzy pozytywnie przeszli proces rekrutacji. Udział w projekcie „Inwestycja w przyszłość” umożliwia uczniom podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu kluczowych kompetencji, kreowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej, nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu praktycznej nauki zawodu.

Uczniowie skorzystają z następujących formach wsparcia, tj. dodatkowych zajęć ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych m.in. są to zajęcia językowe z języka angielski w spedycji dla techników spedytorów, zajęcia informatyczne z zakresu inżynierii projektowania komputerowego CAD 2D i 3D. Uczniowie z technikum geodezyjnego i architektury krajobrazu podczas zajęć poznają zagadnienia z zakresu tworzenia elektronicznej dokumentacji technicznej, rysowania precyzyjnego i wymiarowania, modelowania brył, oglądania rysunku w przestrzeni, rysowania precyzyjnego 3D. Uczniowie kształcący się natomiast w zawodzie technik organizacji reklamy i technik architektury krajobrazu uczestniczą w kursie dotyczącym multimediów w reklamie. Na zajęciach poznają historię w multimediach i grafice komputerowej, edycję obrazu i dźwięku, wykonają multimedialną prezentację, animacje fleshowe, tworzenie filmu, authoring.

Dodatkowo uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki, które
prowadzone są w formie warsztatowej, a mają na celu wyrównanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów i lepsze przygotowanie do egzaminów maturalnego i zawodowego.

W ofercie projektu znalazły się także zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym, w postaci doradztwa indywidualnego i grupowego. Tematyka warsztatów obejmuje zagadnienia, tj. decyzje dotyczące wyboru zawodu, zainteresowań, uzdolnień i cech charakteru oraz ich wpływ na decyzje zawodowe, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, elementy z dziedziny zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Uczniowie odbędą również specjalistyczne kursy zawodowe. Technicy spedytorzy przejdą szkolenia z zakresu transportu materiałów niebezpiecznych ADR, a technicy technologii żywności z wdrażania HCCAP w zakładzie przetwórstwa spożywczego. Na zakończenie projektu odbędą praktyki zawodowe.

Każdy uczeń oprócz dodatkowych kwalifikacji zdobywanych na zajęciach, które zostają potwierdzone certyfikatem, otrzymał niezbędne materiały promocyjne i dydaktyczne w postaci pamięci flash, notesu, długopisu, teczki oraz książek, słowników, ćwiczeniówek, notatnika.

W ramach projektu „Inwestycja w przyszłość” w szkole została doposażona pracownia spedycyjna na kwotę 40 000 zł w sprzęt komputerowo–biurowy, w postaci laptopów, tabletów i frankownic – urządzenia, które wykorzystane są do wysyłania korespondencji. Dzięki poczynionym zakupom, będzie możliwe podniesienie jakości i atrakcyjności prowadzonych zajęć dydaktycznych jak również przyczyni się to do poprawy warunków edukacyjnych uczniów oraz uatrakcyjni usługi edukacyjne oferowane przez szkołę.

Więcej informacji o realizowanym projekcie można uzyskać na stronie: http://projekty.syntea.pl.

Skip to content