Geodeta jest najbardziej nowoczesnym, praktycznym oraz atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. Ciągły rozwój geodezji pociąga za sobą konieczność definiowania nowych zadań, pojawiają się nowe dyscypliny np. geomatyka, GIS, geodezja katastralna.
Geodezja ma szczególne znaczenie w rozwoju wielu dziedzin społeczno-gospodarczych kraju. Geodeci uczestniczą w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych, w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą.
Do zadań geodety należą również regulacje stanu prawnego nieruchomości.
W pracach wykorzystuje nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

Na zajęciach edukacyjnych poznasz:

1. Bezpieczeństwo i higienę pracy
2. Podstawy geodezji
3. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów
4. Sporządzanie opracowań kartograficznych
5. Wykonywanie prac związanych z geodezyjną obsługa inwestycji budowlanych
6. Wykonywanie geodezyjnych pomiarów kontrolnych obiektów budowlanych i urządzeń technicznych
7. Zakładanie, modernizacja i aktualizacja katastru nieruchomości
8. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami
9. Język obcy zawodowy – angielski lub niemiecki

Technik Geodeta opis zawodu…>

Zobacz film o zawodzie Film 1 …> Film 2 …> Film 3 …>

Skip to content