Geodeta jest najbardziej nowoczesnym, praktycznym oraz atrakcyjnym zawodem na rynku pracy. Ciągły rozwój geodezji pociąga za sobą konieczność definiowania nowych zadań, pojawiają się nowe dyscypliny np. geomatyka, GIS, geodezja katastralna.
Geodezja ma szczególne znaczenie w rozwoju wielu dziedzin społeczno-gospodarczych kraju. Geodeci uczestniczą w procesach planistycznych, projektowych i budowlanych, w realizacji różnego rodzaju budowli naziemnych, nadziemnych i podziemnych, a w szczególności: prowadzą obsługę montażu budowli, dokonują pomiaru odkształceń i przemieszczeń budowli, prowadzą końcową inwentaryzację powykonawczą.
Do zadań geodety należą również regulacje stanu prawnego nieruchomości.
W pracach wykorzystuje nowoczesne elektroniczne instrumenty geodezyjne współpracujące z siecią satelitarną, jak również techniki komputerowe z wykorzystaniem specjalistycznych programów geodezyjnych i projektowych.

Kwalifikacje technika geodety:
  • BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów
  • BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami

Na zajęciach edukacyjnych poznasz:

1. Bezpieczeństwo i higienę pracy
2. Geodezję ogólną
3. Geodezję inżynieryjną
4.Kataster i gospodarkę nieruchomościami
5. Prawo w geodezji
6. Język obcy zawodowy angielski i niemiecki
7. Ćwiczenia geodezyjne
8. Ćwiczenia obliczeniowe i kartograficzne
9. Geomatykę
10. Rysunek geodezyjny
11.Dokumentację katastralną

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia

Zatrudnienie
  • firmy geodezyjne
  • firmy budowlane (budownictwo drogowe, kolejowe,mieszkaniowe, przemysłowe itd.)
  • jednostki administracji rządowej
  • jednostki administracji samorządowej
  • własna działalność gospodarcza
Zobacz film o zawodzie Film 1 …> Film 2 …> Film 3 …>

 

Skip to content