Dofinansowanie zakupu podręczników

Do kogo kierowana jest pomoc?
W roku szkolnym 2012/2013 pomoc skierowana zostaje do:
– uczniów z klas I-III szkoły podstawowej
– uczniów klasy IV szkoły podstawowej
uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum
– uczniów :
•    słabowidzących,
•    niesłyszących,
•    z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
•    uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.
Jaką wysokość dofinansowania do podręczników można otrzymać?
Wysokość pomocy nie może przekroczyć kwot:
– 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
– 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
– 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum
352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Jakie jest kryterium dochodowe?
Dochód na jedną osobę w rodzinie ucznia nie może przekraczać 351 zł netto/miesiąc.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły.
Termin składania wniosków od 16 sierpnia do 6 września 2012 r.

Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 15 listopada 2012 r.

Więcej informacji i wnioski do pobrania …>