Międzyszkolny konkurs plastyczno-fotograficzny

Międzyszkolny konkurs

plastyczno- fotograficzny

pod patronatem Starosty Myszkowskiego Wojciecha Pichety

Organizator: Zespół Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Myszkowie

Na prace oczekujemy do 14 marca 2014 roku

Osoby odpowiedzialne z ramienia organizatora za nadzór nad

przebiegiem konkursu:

mgr Anna Czechowska, mgr Magdalena Duda – Hom,

mgr Ewa Buzoń – Krupińska

z ZS nr 2 w Myszkowie

Początkiem wszechrzeczy jest woda.

Tales z Miletu

Z okazji obchodów Światowego Dnia Wody i Dnia Ziemi w naszym kraju, zapraszamy uczniów szkół podstawowych oraz młodzież gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu myszkowskiego i okolic do udziału w konkursie plastyczno – fotograficznym.

Regulamin

1.Tematyka Konkursu:

Woda dająca życie

2. Cele konkursu:

– pogłębianie wiedzy dotyczącej problematyki braku dostępu do czystej wody

w wielu regionach świata;

– propagowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości lokalnej przyrody;

– kształtowanie poczucia tożsamości z „Naszą Małą Ojczyzną”;

– popularyzacja i promocja walorów przyrodniczych dolin rzecznych i akwenów w kraju, regionie, najbliższej okolicy;

– rozwijanie kreatywności uczestników konkursu;

– kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej;

– popularyzacja i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych oraz fotograficznych.

3. W Konkursie może brać udział młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs przeprowadzony jest w trzech kategoriach wiekowych:
Kategoria I – szkoły podstawowe

Kategoria II – młodzież gimnazjów

Kategoria III- młodzież szkół ponadgimnazjalnych

4. Obowiązują wyłącznie prace indywidualne.

5. Interpretacja tematu zależy od autora pracy (temat wody w szerokim ujęciu).

Warunki uczestnictwa i forma prac konkursowych

1. Prace konkursowe należy wykonać w jednej z wymienionych poniżej form:

– zdjęcie w formacie nie mniejszym niż 18 x 24 cm

– rysunek lub plakat na sztywnym kartonie (brystol), w formacie nie mniejszym niż A2

– malarstwo w formacie nie mniejszym niż A2

2. Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora; adres szkoły; klasę i wiek autora. Prosimy również o podanie imienia i nazwiska nauczyciela – opiekuna pracy.

3. Prace konkursowe muszą być zgłaszane w terminie podanym w niniejszym regulaminie i spełniać wszystkie jego warunki.

4. Organizator zastrzega sobie prawo, a uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie prac plastycznych oraz zdjęć zarówno przesłanych przez uczestników, jak i wykonanych finalistom i zwycięzcom podczas sesji zdjęciowych organizowanych w ramach konkursu, oraz utrwalonych na nich wizerunków uczestników konkursu. W tym celu z chwilą przesłania pracy konkursowej w ramach konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi nieograniczonej pod względem czasowym i terytorialnym, bez możliwości jej wypowiedzenia zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych licencji niewyłącznej, z prawem do przenoszenia uprawnień objętych licencją na osoby trzecie lub udzielania im sublicencji w zakresie nie przekraczającym nabytych uprawnień, obejmującej prawo do wykorzystania prac konkursowych oraz zdjęć zgłoszonych, jak i wykonanych w ramach sesji organizowanej przez Organizatora wraz zutrwalonym na nich wizerunkiem, w zakresie rozporządzania i korzystania z nich w pełnym zakresie w całości i we fragmentach na wszelkich znanych polach eksploatacji.

Zasady przyznawania nagród

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora Szkolna Komisja Konkursowa.

2. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze i przyzna I i II nagrodę za najciekawszą pracę w każdej z trzech kategorii wiekowych

3. Istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.

4. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe

w dniu 16 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół nr 2 w Myszkowie.

5. Decyzja Komisji jest ostateczna

6. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w trakcie wystawy 16 kwietnia 2014 roku w Zespole Szkół nr 2 w Myszkowie podczas obchodów Dnia Ziemi.

7. Wybrane prace zaprezentujemy również w dniu 27.03.2014r. na wystawie w sali sesyjnej Starostwa Myszkowskiego podczas konferencji Woda dająca życie.

8. Część prac zaprezentujemy na wystawie w szkole partnerskiej projektu Comenius w Bułgarii.

9. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pisemnie, telefonicznie, bądź drogą elektroniczną.

10. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora konkursu.

11.Uczestnictwo w konkursie równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.

Międzyszkolny konkurs plastyczno-fotograficzny

Międzyszkolny konkurs

plastyczno- fotograficzny

pod patronatem Starosty Myszkowskiego Wojciecha Pichety

Organizator: Zespół Szkół Nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Myszkowie

Na prace oczekujemy do 14 marca 2014 roku

czytaj więcej >>